Privacybeleid

Jouw gegevens blijven van jou.

PRIVACYVERKLARING

Assets.NL B.V. neemt uw privacy serieus. Wij doen er alles aan uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) opgenomen beginselen.

In deze verklaring beschrijft Assets.NL B.V. (“Assets.NL ”, “we” of “ons”) de maatregelen die zijn genomen om de door ons te verwerken persoonsgegevens van u en overige zakelijke partners te beschermen.

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS EN HOE KUNT U ONS BEREIKEN

Assets.NL, is de gegevensverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst of zakelijke relatie met u. De contactgegevens van Assets.NL zijn:
Assets.NL B.V.
Paleisstraat 2b, 2514 JA, Den Haag
Telefoonnummer: 070-2055760
E-mail adres: info@assets.NL
Handelsregister nr. [•67038972]

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WE EN WAAROM?

We kunnen uw persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen, gebruiken of anderszins verwerken, maar doen er altijd alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen.

A – Bronnen van persoonsgegevens
We kunnen uw persoonsgegevens uit de volgende bronnen verkrijgen:

(a) Rechtstreeks van uzelf;
(b) Van de onderneming waar u in dienst bent als u werknemer bent van een van onze klanten of potentiële klanten;
(c) Andere entiteiten van de Voogd Finance Group;
(d) Tijdens netwerkbijeenkomsten die we hebben gegeven of gesponsord, of bijgewoond; en/of
(e) Openbare bronnen (zoals de website van uw onderneming of professionele sociale media en websites).

B – De door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevensWe kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens van u verzamelen:

(a) Uw contactgegevens, inclusief uw naam, adres (en bewijs van adres) en andere contactgegevens
(b) Uw identificatiegegevens, identificatienummers uitgegeven door overheidsinstanties (bijvoorbeeld, sociale zekerheidsnummer, Burgerservicenummer of nationaal verzekeringsnummer, paspoortnummer, ID-nummer, fiscaal identificatienummer, rijbewijsnummer), een kopie van uw identiteitsbewijs en uw geboortedatum en -plaats;
(c) Identificatiegegevens van uw familieleden, contact informatie, ID kopieën en andere identificatie informatie;
(d) E-mail en telefoongesprekken met ons, uw e-mail correspondentie, telefoongesprekken, en opnames van communicatie met ons (in overeenstemming met toepasselijk recht);
(e) Uw financiële gegevens, inkomensgegevens, gegevens met betrekking tot onroerende zaken en andere financiële data die nodig zijn voor het leveren van onze diensten;
(f) Persoonsgegevens over Uiteindelijke Belanghebbenden, inclusief hun naam, financiële gegevens (bijvoorbeeld details over hun kapitaal- en/of stemrechtsbelangen), contactgegevens ID-kopieën en identificatienummers uitgegeven door overheidsinstanties;
(g) Persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten, Assets.NL mag onder bepaalde omstandigheden en indien en voorzover wettelijk toegestaan, ook persoonsgegevens verzamelen met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen, overtredingen en fraude.

C – Op basis van welke rechtsgronden verzamelen we uw persoonsgegevens?

Uitvoering van een overeenkomst: waar Assets.NL uw persoonsgegevens nodig heeft om een overeenkomst met u aan te gaan en/of diensten aan u te leveren.

Onze wettelijke verplichtingen: waar we verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken volgens een wettelijke verplichting.

Toestemming: waar u hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken volgens de methode die wordt uitgelegd in de communicatie met u of, en in elk geval, door een kennisgeving aan ons te sturen.

Gerechtvaardigde belangen: waar Assets.NL uw persoonsgegevens gebruikt om een gerechtvaardigd belang te behartigen en onze redenen om uw persoonsgegevens te gebruiken zwaarder wegen dan het nadeel voor uw recht op bescherming van persoonsgegevens.

Juridische vorderingen: waar uw persoonsgegevens nodig zijn voor Assets.NL om u, ons of een derde partij te verdedigen, of een vordering tegen in te stellen.
Als we u per mail marketinginformatie sturen, zullen we voor zover wettelijk verplicht eerst uw toestemming vragen.

3. VOOR WELKE DOELEINDEN VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Welke persoonsgegevens wij van u verzamelen hangt, zoals hierboven vermeld, af van de omstandigheden en de aard van de verhouding die u met ons heeft. De volgende doeleinden kunnen worden onderscheiden:

(a) controles voordat wij een relatie met u aangaan, zoals cliëntenonderzoek en controles om witwassen en fraude tegen te gaan, en waar nodig, doen wij dit ook tijdens onze relatie met u;
(b) financieringsvoorstellen voorbereiden en beoordelen;
(c) het beheren van de relatie met u en de levering van onze diensten en producten;
(d) het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, waaronder medewerking aan toezichthouders;
(e) marketingdoeleinden;

[Assets.NL zal alleen strafrechtelijke persoonsgegevens verwerken wanneer deze verwerking wettelijk is toegestaan. Assets.NL neemt deel aan incidentregisters en systemen voor vroegtijdige waarschuwing die onder controle van de officiële autoriteiten staan.

4. MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Financiers
We delen persoonsgegevens met onze financiers. Assets.NL zal de persoonsgegevens slechts aan financiers verstrekken voor zover deze voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zich gecommitteerd hebben de persoonsgegevens slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze nodig zijn en ter beschikking worden gesteld en afdoende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen om de integriteit van de ter beschikking gestelde persoonsgegevens te waarborgen.

Met Assets.NL gelieerde ondernemingen
We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten in de Voogd Finance Group voor zover deze benodigd zijn voor de dienstverlening aan u.

Onze dienstverleners
We kunnen informatie over u doorgeven aan organisaties die diensten voor ons verlenen, op voorwaarde dat zij deze informatie als vertrouwelijk behandelen en voldoen aan het in de AVG en overige privacywetgeving bepaalde. We kunnen uw gegevens delen met de volgende soorten dienstverleners:

(a) Technische dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij onze website en IT-infrastructuur

(b) Derden-softwareproviders waaronder mede begrepen ‘software as a service’ solution providers, die de desbetreffende persoonsgegevens namens ons beheren;

(c) Adviseurs zoals advocaten, accountants, belastingconsulenten, auditors en assuradeurs;

(d) Dienstverleners die ons helpen reviews over onze goederen en diensten te genereren en te verzamelen;

(e) Onze reclame- en publiciteitsbureaus en de organisaties aangewezen door ons om ons te helpen bij het uitvoeren namens ons van marketingcampagnes; en/of

(f) Dienstverleners die ons helpen bij het effectief en veilig opslaan, verzamelen en ordenen van informatie, zowel in elektronische vorm en als hard copy, en voor marketingdoeleinden.

5. DOORGIFTE PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE (eu)/EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

Met “Europese Economische Ruimte” of “EER” wordt bedoeld de Lidstaten van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Indien en voor zover wij uw persoonsgegevens buiten de EU/EER doorgeven, nemen we de volgende voorzorgsmaatregelen:

(a) Doorgifte vindt plaats naar een land buiten de EU/EER waarvoor een adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie bestaat;

(b) Doorgifte valt onder een contractuele regeling die de in de AVG opgenomen eisen ten aanzien van doorgifte naar landen buiten de EU/EER in acht neemt;

(c) Doorgifte vindt plaats naar een organisatie die door een toezichthoudende autoriteit van de EU goedgekeurde bindende bedrijfsvoorschriften hanteert; of

(d) Doorgifte vindt plaats naar een organisatie in de VS die op de EU-VS Privacy Shield-lijst staat.

We kunnen uw gegevens doorgeven aan financiers buiten de EU/EER. Uw persoonsgegevens zijn dan beschermd door de standaardcontractbepalingen of andere door de Europese Commissie goedgekeurde waarborgen. Op verzoek zullen wij u informeren over de maatregelen die wij hebben genomen ter beveiliging van uw persoonsgegevens bij doorgifte aan financiers buiten de EU/EER.

6. UW RECHTEN

Onder de AVG heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder mede begrepen:

Verzoek om inzage van uw persoonsgegevens (ook wel genoemd “inzageverzoek betrokkene”): u krijgt dan een kopie van de persoonsgegevens die we over u houden en controleren dat we deze rechtmatig verwerken.

Verzoek om rectificatie, wijziging of bijwerking van uw persoonsgegevens: u kunt onvolledige of onjuiste gegevens laten rectificeren.

Verzoek om persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat (“dataportabiliteit”), voor zover van toepassing in het kader van onze zakelijke relatie. U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een machineleesbaar formaat aan u over te dragen zodat u die kunt verstrekken aan een andere gegevensverantwoordelijke.

Verzoek om wissing van uw persoonsgegevens: u kunt ons vragen Persoonsgegevens te wissen of verwijderen als er geen goede reden meer is voor ons voor verwerking. U heeft ook het recht ons te vragen persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als u uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking heeft uitgeoefend (zie hierna).

Verzoek om beperking van verwerking van uw persoonsgegevens: u kunt ons vragen de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken (bijvoorbeeld als u wilt dat we de juistheid van die gegevens controleren of de reden voor verwerking).

Bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden: als wij ons beroepen op onze gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond voor verwerking zoals hiervoor toegelicht of als beslissingen over u uitsluitend zijn gebaseerd op automatische verwerking zoals profilering.

Intrekken van uw toestemming: u kunt te allen tijde uw toestemming voor verwerking intrekken als uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming worden verwerkt.

Indienen klacht: wij wijzen u er op dat u de mogelijkheid heeft om betreffende onze verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze rechten zijn niet absoluut en afhankelijk van bepaalde voorwaarden als opgenomen in de desbetreffende privacywetgeving en de op ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Als u een algemene vraag heeft of op enig moment bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact op met info@assets.nl.

7. BEWAARTERMIJN

We bewaren en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor zolang als nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld in verband met uw relatie met ons, tenzij we een wettelijk recht of wettelijke verplichting hebben om de gegevens langer te bewaren of de gegevens nodig zijn voor het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen.

8. WIJZIGINGEN

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Verklaring naar aanleiding van wetswijzigingen of veranderingen in hoe we werken. Die wijzigingen worden van kracht op de in deze Verklaring genoemde inwerkingtredingsdatum.